TwitterFacebook

בחינות בגרות

בחינות בגרות

תעודת בגרות-מי זכאי, איך ומתי…

באיזה גיל?

  • נבחן שימלאו לו שבע-עשרה וחצי שנים עד 31 ביולי (לבחינות מועד קיץ) או עד 31 לינואר(לבחינות מועד חורף).
  • נבחן שגילו בין שש-עשרה לשבע-עשרה רשאי להיבחן בכל בחינות הבגרות חוץ מהבחינה בחיבור עברי.

מי זכאי לקבל תעודת בגרות?

  • תלמיד שניבחן במקצועות החובה ועמד בהן בהצלחה.
  • תלמיד שנבחן במקצועות הבחירה ועמד בהן בהצלחה.
  • מי שבהרכב בחינותיו מקצוע אחד ברמה מוגברת (בחינה בהיקף של ארבע יחידות לימוד לפחות) וזאת בנוסף למבחן באנגלית (או בצרפתית).
  • תלמיד שצבר בכל הבחינות סך של עשרים יחידות לימוד לפחות.

טבלת המקצועות בהן חייב תלמיד בבית-ספר ממלכתי (מספר יחידות הלימוד המצוין הוא המינימום ההכרחי)

המקצוע

מס' יחידות לימוד

ערבית

3 יח"ל

עברית

2 יח"ל

אנגלית

3 יח"ל

מתמטיקה

3 יח"ל

היסטוריה של המזרח התיכון

יח"ל אחת

היסטוריה של היהודים

יח"ל אחת

אזרחות

יח"ל

סה"כ

14 יח"ל

תלמיד חייב להיבחן במקצוע אחד לפחות מתוך רשימת המקצועות העיוניים או מהמקצועות הטכנולוגיים הבאים:

אשכול מקצועות עיוניים

המקצוע

רמת הבחינה

ביולוגיה

3,5

כימיה

3,5

פיסיקה

3,5

סביבה

3,5

היסטוריה

2,5

דת ואסלם

1,5

כלכלה

3

מדעי המחשב

3,5

אשכול המקצועות הטכנולוגיים

המקצוע

רמת הבחינה

חשבונאות

3,5

מנהל וכלכלה

3,5

מדעי הבריאות

7

תנאים נוספים

  • תלמיד חייב להיבחן בבחינה אחת לפחות ברמה גבוהה של 4 או 5 יח"ל (נוסף לבחינה באנגלית)
  • ניתן להיבחן במקצוע ברמה גבוהה מתוך רשימת מקצועות חובה או מרשימת בחירה שאושרה על-ידי משרד החינוך.

טבלת מקצועות חובה

מקצוע

רמה

ערבית

4,5

עברית

4,5

מתמטיקה

4,5

אנגלית

4,5

היסטוריה

5

תלמיד חייב בבחינה אחת רגילה ברמת 2 יח"ל ממקצועות התרבות הכללית שהם:

ביולוגיה

פיסיקה

כימיה

סביבה

מדעי המחשב

מנהל וכלכלה

בהצלחה!!

מידע נוסף

 באתר של משרד החינוך

קו פתוח לתלמידים

הקו הפתוח של משרד החינוך:  1800-222-003

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר