TwitterFacebook

זכויות בעבודה

מתחיל לעבוד? מהם זכויותיך?
מידע על שכר, שעות עבודה ומנוחה, הוצאות נסיעה, עבודות אסורות וגם איך חוסכים ושומרים על הכסף…

  

זכויות נוער בעבודה

 

ביטוח לאומי

על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור עבודת בני נוער ואסור לנכות תשלום זה משכר העבודה.

 

מס הכנסה

בני נוער חייבים למלא טופס 101 למס הכנסה שבו מדווחים פרטיהם האישיים. אלה העוברים את סף המס יהיו חייבים בתשלום מס, אולם לאור העובדה כי מדובר בשכר של ₪3,800 לחודש, בחישוב שנתי רובם ככולם אינם מגיעים לסף המס ולכן אינם משלמים מס.

 

שעות עבודה וימי מנוחה

אין להעסיק נער יותר משמונה שעות עבודה ליום או תשע שעות עבודה בשבוע עבודה מקוצר של חמישה ימים, ובלבד שבכל מקרה שבוע עבודה של נער לא יעלה על 40 שעות שבועיות (על מנת להעסיק נער מעבר לשעות אלו יש צורך באישור מיוחד מהאגף לפיקוח על העבודה במשרד העבודה).

    • נער העובד שש שעות לפחות ביום זכאי להפסקה של 45 דקות, מתוכן חצי שעה הפסקה רצופה.
    • ככלל, אם אין היתר מיוחד לעבודת לילה, אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 לאחר השעה 20:00
    • אין להעסיק בני נוער בגילאי 16-18 לאחר השעה 22:00.
    • עבודת נוער לא תחל לפני 06:00 בבוקר.
    • אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית (לגבי נער יהודי – בשבת, לגבי נער שאינו יהודי על פי יום המנוחה השבועי של דתו).

 

שכר עבודה

על פי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, עובד זכאי לשכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום. הזכות לשכר מינימום אינה ניתנת לויתור או להתניה. שכר המינימום של נוער שונה מהשכר לבוגרים, אך נגזר ממנו. שכר המינימום של נוער נקבע בתקנות כאחוז מסוים משכר המינימום הקבוע בחוק, בהתאם לגילו של הנער העובד. שכר המינימום לשעה בעבור משרה מלאה לנער מחושב לפי חודש עבודה בן 173 שעות בלבד ועבודה של 40 שעות שבועיות.

חשוב לשים לב שהעסקה ל"ימי התלמדות" או ל"תקופת ניסיון" ללא שכר היא אסורה ומהווה עבירה על החוק של המעסיק.

 

בהתאם לכך, שכר המינימום לנוער הוא:

 

העובד

 

שכר מינימום לחודש בש"ח

שכר מינימום לשעה בש"ח

שכר מינימום לשעה בשבת

עובד שטרם מלאו לו 16

 

2,334.63

13.49

20.23

עובד שמלאו לו 16 אך טרם מלאו לו 17

2,501.38

14.46

21.69

עובד שמלאו לו 17 אך טרם מלאו לו 18

2,768.20

16

24.00

   

הוצאות נסיעה

נער הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי לקבל, נוסף על שכרו, גם החזר הוצאות בגין כל יום עבודה, בהתאם למחיר הנסיעה בתחבורה ציבורית, עד לסכום מירבי העומד על 20.76 ₪ ליום.

 

עבודות אסורות

בחוק עבודת נוער נקבעו הגבלות ואיסורים על העסקת בני-נוער בעבודות מסוימות, בין השאר על עבודה עם גורמים מכניים (עבודה תת קרקעית, בארות, בור שופכין, ריתוך או ניקוי מנוע), עבודה עם מכונות ומיתקנים (מכונות חיתוך, מקצצות בשר, שריפת סיד או גבס או מכונות לישה), עבודה עם גורמים פיזיקליים (מכשירים פולטי קרינת לייזר, קרינה מייננת או בחומרים רדיואקטיביים), עבודה עם גורמים כימיים (ממיסים אורגניים, חומרי הדברה או ייצור סיגריות) ועבודה עם גורמים ביולוגים (מחלקות בתי חולים שיש בהם סכנת הידבקות זיהומית, טיפול בגופות וכדו').

  

שימו לב – במקרה של הפרת זכויות של נוער על ידי מעסיקים בחופשת הקיץ ניתן לפנות בתלונה אל משרד העבודה והרווחה או אל הסתדרות הנוער העובד והלומד.

                                                  

ומה עם הכסף?

 חלק ממקומות העבודה משלמים בתלוש או בצ'ק דבר שדורש חשבון בנק.

כל נער/ה מגיל 16 ומעלה יכולים לפנות לסניף בנק שיבחרו ולפתוח חשבון. יש להגיע עם תעודת הזהות שלכם או של אחד ההורים.

שימו לב כי החשבון שאתם פותחים הוא חשבון צעיר ועל כן מזכה אתכם בהטבות המשתנות מבנק לבנק.

במהלך פתיחת החשבון תוכלו לקבל הסבר על התמודדות עם חשבון חדש, שימוש בצ'קים, כרטיס אשראי, תוכניות חיסכון ועוד.

 

 מידע נוסף ברשת

 הסתדרות הנוער העובד והלומד – אתר מצוין המפרט זכויות, שאלות ותשובות. ניתן להתלונן דרכו. 

קו תלונות של משרד העבודה

1-800-444-4446

ניצול במקום העבודה

הנוער העובד והלומד – ניצול במקום העבודה

טלמסר: 03-7651212

מס' מקוצר בסלולרי: 1121*

אתר אינטרנט: http://www.minimom.co.il 

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר