TwitterFacebook

זכויות התלמיד

זכויות ההגנה הן:

הגנה מפני פגיעה ברגשותיי ובגופי

הגנה על רכושי הפרטי ועל סודיות

שמירה על ייחודי ושונותי ללא אפליה

זכויות ההענקה הן:

ללמוד בתנאים נוחים בחברת מבוגרים וילדים-תומכת

להשתייך מבחינה חברתית וגם להיות מזוהה באופן אישי

לזכות בשיווין הזדמנויות, בהגשמה עצמית ובמימוש יכולתי וכשרונותיי בלימודים

זכויות ההשתתפות הן:

להביע בחופשיות את עמדותיי, רצונותיי ורגשותי

לזכות להקשבה מתוך התחשבות, שיתוף וכבוד

להיות שותף בקביעת נהלים שיבטיחו את זכויותיי ובהחלטות הקובעות את גורלי, ליהנות מחופש מידע והליך הוגן

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר