TwitterFacebook

שלוש ארבע ולעבודה

רגע לפני שמסיימים את שנת הלימודים ומחפשים אחר מקור הכנסה שימלא את הכיסים, Y elem מקבץ עבורכם מידע חשוב, אז דעו את זכויותיכם…

 

גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים

15 שנה.

גיל העסקה מותר במהלך חופשת לימודים

14 שנה.

שעות עבודה מותרות ביום

עד 8 שעות ביום (שבוע עבודה בן 6 ימים), עד 9 שעות ביום (שבוע עבודה בן 5 ימים). עד 7 שעות בימי שישי וערב חג.

שעות עבודה מותרות בשבוע

עד 40 שעות בשבוע.

הפסקות

ביום עבודה העולה על 6 שעות – הפסקה בת ¾ שעה לפחות (עד 3 שעות), מתוכה ½ שעה של הפסקהרצופה.

בימי שישי וערבי חג – הפסקה בת ½ שעה לפחות.

עבודת לילה (1)

אסורה (למעט חריגים בהיתרים מיוחדים)

עבודה בשעות נוספות

אסורה.

עבודה במנוחה שבועית

אסורה(2).

חופשה שנתית

בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה – 18 ימי חופשה בשנה קלנדריים

מס הכנסה

ההכנסה חייבת במס. נער בגיל 18-16 זכאי לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.

ביטוח לאומי

המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת. החל ממשכורת יולי – 0.60% עד 3,482 ₪ ו- 0.63% מסכום זה ועד המקסימום. אין ניכוי משכר העובד.

פנקס עבודה

על הנער להצטייד בפנקס עבודה מטעם שירות התעסוקה, אשר יהיה ברשות המעביד כל עוד הנער מועסק אצלו. בקשה לקבלת פנקס עבודה יכולה להיות מטעם המעביד.

אישור רפואי

נער חייב להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי להעסקתו.

שכר מינימום

עד גיל 16 – 13.49 ש"ח לשעה.

עד גיל 17 – 14.46 ש"ח לשעה.

עד גיל 18 – 16 ש"ח לשעה.

 

 

שכר מינימום לנוער  – חודשי

שכר מינימום חודשי לנער עובד המועסק במשרה מלאה שטרם מלאו לו שש – עשרה שנה : 70% משכר המינימום –   2419.61 ₪.

שכר מינימום חודשי לנער עובד המועסק במשרה מלאה שמלאו לו שש – עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע – עשרה שנה – 75% משכר המינימום –  2592.44 ₪ .

שכר מינימום חודשי לנער עובד המועסק במשרה מלאה שמלאו לו שבע – עשרה שנה – 83% – 2868.96  ₪.

Leave a Reply

פורום תמיכה
תמיכה במייל
לאתר